Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
View analytic
Gjøre IT-prosjekter bedre [clear filter]
Thursday, February 11
 

09:05

Felles keynote: Julien Simon. Increased Innovation and quicker development with cloud

Kanskje tidenes raskest voksende IT-selskap, Amazon Web Services (AWS) forteller om hvordan deres kunder som Spotify, Telenor, Airbnb, Schibsted og Netflix har tatt i bruk skyen for å innovere raskere og øke utviklernes produktivitet.


Speakers
avatar for Julien Simon

Julien Simon

Technical Evangelist, Amazon Web Services
Julien is a Technical Evangelist at Amazon Web Services. Prior to joining AWS, Julien served for 10 years as CTO/VP Engineering in top-tier web startups (Viadeo, Criteo, Pixmania), where he managed up to 150 people and deployed way more servers than he cares to remember. For that... Read More →


Thursday February 11, 2016 09:05 - 10:00
Bedre IT prosjekter Rom 1

10:20

Direktoratet for ehelse: Pådriver for gode e-helseløsninger

Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har to hovedoppgaver:

  • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
  • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Hva vil deltakerne lære?
For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge.  I foredraget ønsker vi å gi deltakerne et innblikk det direktoratets roller og hovedoppgaver, helse og omsorgsektorens kompleksitet og satsning på felles styringsmodell for å understøtte en samlet strategi for e-helse. 


Speakers
avatar for Barbro Maria Mæland

Barbro Maria Mæland

Seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Barbro er seniorrådgiver i Divisjon styring og standardisering, med fokus på portefølje- og arkitekturstyringsprosesser nasjonalt og i direktoratet. Barbro har lang fartstid i prosjektstyring, organisasjonsutvikling og prosessfordringer, med praktisk erfaring fra statlig reformarbeid... Read More →
avatar for Alfhild Stokke

Alfhild Stokke

Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
Alfhild leder landets fremste eksperter på Helsefaglige kodeverk i Divisjon styring og standardisering. Hun har ansvar for et nasjonalt løft innenfor området medisinsk koding igjennom det tverrsektorielle Programmet for kodeverk og terminologi. Hun hadde tidligere prosjektansvar... Read More →


Thursday February 11, 2016 10:20 - 11:00
Bedre IT prosjekter Rom 1

11:05

VaDIS prosjektet: IT løsningen redder flere liv enn planlagt, men er prosjektet en suksesshistorie?
Morten forteller om VaDIS prosjektet; et såkalt "IT-prosjekt» hvor business caset blant annet inkluderte antall sparte liv.

Speakers
avatar for Morten Duesund

Morten Duesund

Statens Vegvesen
Musiker, doktorand, prosjektleder, direktør, rådgiver, forretningsutvikler .. uansett hvilken rolle han bruker eller hvilken "hatt" han har på seg, er intensjonen og målet hans å alltid være ekte, og å skape verdier. | | Morten Duesund fokuserer for tiden på doktorgraden... Read More →


Thursday February 11, 2016 11:05 - 11:45
Bedre IT prosjekter Rom 1

12:40

Reformer i offentlig sektor – hvordan organisere og løse oppgaveoverføring samt tilrettelegge IT-støtte
Når avgiftsforvaltningen overføres fra en etat til en annen får dette betydning for bemanning, IT-løsninger, regelverk, oppgaveløsning og samarbeid. Hvordan organiserer, samhandler og løser to store offentlige etater en slik utfordring? Hva er problemstillingene knyttet til bemanning, informasjonsløsninger, førstelinje og IT-støtte?

Avgiftsreformen, med hensikt å samle all avgiftsforvaltning i en etat, gir et prosjekt som påvirker flere hundre medarbeidere, krever omlegging av en stor IT-portefølje og omfattende regelverksendringer, etablerer en ny og tettere samarbeidsmodell og samhandling mellom etater, krever redesign av svært mange prosesser og etablering av nye grensesnitt, og får innvirkning for næringsliv og privatpersoner.

Foredraget vil ta for seg hvilke utfordringer som ligger i et slikt oppdrag. Videre hvordan Skatteetaten og Tolletaten har organisert og løst oppdraget.

Det er menneskelige aspekt, kommunikasjon og informasjonsformidling til mange berørte, tunge og driftskritiske IT-løsninger som skal splittes og tilrettelegges, forvaltningsoppgaver som skal overføres og regelverk som skal tilpasses. Flere hundre medarbeidere skal ha en ny arbeidsplass og være operative fra dag en samtidig som produksjonen ikke kan stoppes opp.

Hva vil deltakerne lære? 
I foredraget ønsker vi å synliggjøre hvilke utfordringer som ligger i et oppdrag hvor medarbeidere må skifte arbeidsgiver, IT-porteføljene må splittes, tilrettelegges og testes ut for å passe inn i en ny setting, oppgaveløsningen får nye grensesnitt og samhandlingen i det videre må finne nye former.
Skatteetaten og Tolletaten har vært gjennom en slik prosess og har gjort noen erfaringer om hvordan en større reform med flere hundre involverte medarbeidere kan håndteres.

Speakers
avatar for Svein Rustad

Svein Rustad

Programleder Toll/Skatt, Tolldirektoratet
Svein er utdannet i økonomi og teknologi fra Høgskolen i Østfold. Han har bakgrunn som konsulent, utvikler og prosjektleder fra privat sektor, men lengst fartstid fra offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder og leder. Senest som programleder for Tollvesenets side av Toll/Skatt-programmet. Svein... Read More →


Thursday February 11, 2016 12:40 - 13:20
Bedre IT prosjekter Rom 1

13:25

Hvor vil vi finne de største innovative pådrivere og hvor vil verdiskapningen skje i årene fremover?

Norge er i omstilling og IT bransjen er en sentral del av denne omstillingen. Jeg skal si litt om hvem som kommer til å være pådrivere fremover, hvor verdiskapningen skjer, og gi et innblikk i hvordan vi jobber for å digitalisere Innovasjon Norge. Omstilling handler som alltid om folk, og da må vi ikke bruke all vår tid på å ikke gjøre feil, men fokusere på å gjøre det som er riktig. Da blir det noen feil på veien, men det må være lov.

Jeg kommer også til å vise hvordan vi gjør dette med adaptiv ledelse i praksis og hvordan det også kan gjøres i offentlig sektor. Det er som jeg skriver i bloggen svært viktig å gjøre IT prosjektene i takt med organisasjonsutviklingen og da bruker vi ofte prinsippene fra Yves Morieux. Les mer i bloggen


Speakers
avatar for Rodin Lie

Rodin Lie

Direktør for IKT og digitalisering, Innovasjon Norge
Rodin leder i dag arbeidet med digitaliseringen av Innovasjon Norge for å gjøre organisasjonen mer fremoverlent og enklere å bruke. Han er utdannet Can.scient fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som CIO i Lindorff Group og som CTO i Nos Clearing (et Nasdaq OMX... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Bedre IT prosjekter Rom 1

14:35

Hvordan digitaliseringsprosjekter bidrar til at NAV når sine mål

NAV har siden etaten ble etablert i 2006 gjennomført en rekke store, og enda flere mindre, utviklingsprosjekter hvor IKT har vært en viktig bestanddel. NAV har erfaring fra mange vellykkede prosjekter, og også fra mindre vellykkede prosjekter. Noen av feilene er dyrekjøpte erfaringer, både kostnadsmessig og omdømmemessig. Men NAV har lært av sine feil, og har de siste par årene gjort endringer for å lykkes. Etaten er nå trolig bedre rustet enn mange andre til å bruke digitalisering for å møte krevende rammebetingelser i årene som kommer. Med en egen utviklingsstab, prosjektveviseren og porteføljestyring etter MoPs prinsipper har NAV kontroll på tiltakene som skal fremme det digitale NAV.

Hva vil deltakerne lære?
- Hvordan NAV vil bruke digitalisering til å gjøre etaten bedre rustet til å møte utfordringer i fremtiden
- Hvilke erfaringer NAV har hatt med digitaliseringsprosjekter til nå, både positive og negative
- Hvorfor prosjektstyring er viktig for å lykkes med prosjekter
- Hvorfor porteføljestyring er viktig for at prosjektene skal bidra til at organsisasjonen når sine mål


Speakers
avatar for Lena de Faveri

Lena de Faveri

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Lena har jobbet 10 år i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som seniorrådgiver og seksjonssjef. Hun har vært leder innen områdene økonomistyring, virksomhetsstyring og porteføljestyring. Porteføljestyring har ligget til Lenas ansvarsområder siden 2013. Høsten 2015 etablerte... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Bedre IT prosjekter Rom 1

15:20

Nye, sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet: Digitaliseringsråd, Finansieringsordning, Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, innovasjon og tjenestedesign
Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å få det til. Nå skal innsatsen styrkes, digitaliseringstakten øke og flere prosjekter skal lykkes!  

Hva vil deltakerne lære?
Digitalisering av offentlig sektor har lenge vært viktige grep i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre. Hva er nytt siden sist? 

Speakers
avatar for Ellen Strålberg

Ellen Strålberg

seksjonssjef, Difi
Ellen Strålberg er informatiker med bred kompetanse fra offentlig forvaltning. Hun er seksjonssjef i Difi med ansvar for Prosjektveiviseren, Skates veikart-arbeid, sekretariat for nytt Digitaliseringsråd og den nye Medfinansieringsordningen. Ellen på LinkedIn | Ellen på Twi... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Bedre IT prosjekter Rom 1